FORGOT YOUR DETAILS?

Jeżeli jesteś właścicielem lub członkiem zarządu firmy i zastanawiasz  się, czy dane finansowe i rozliczenia  podatkowe, które przygotowuje Twoja księgowość są rzetelne i poprawne. Jeżeli nie uczestniczysz na co dzień w zarządzaniu firmą, w której ulokowałeś swoje pieniądze i zastanawiasz się czy Twój kapitał jest bezpieczny i czy zarządzający firmą dobrze nim gospodarują. Jeżeli podejrzewasz, że w Twojej firmie  dochodzi do nadużyć finansowych.

W tej dziedzinie  pomogą Ci nasi audytorzy i doradcy, którzy sprawdzą, czy dane i wielkości wykazane w sprawozdaniach i raportach finansowym są prawidłowe i znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

Usługi realizowane w tym obszarze to:

  • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z
    • Ustawą o rachunkowości
    • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • badania planów połączenia, przekształcenia i podziału spółek
  • badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz kalkulacji częściowego zwrotu akcyzy
  • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych
  • przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
  • przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZADZWOŃ!

690 026 724

663 366 164

TOP