Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest swoistym raportem o stanie majątkowym i finansowym firmy. Zawiera ono zbiór informacji, pozwalających na ocenę w jakiej kondycji finansowej znajduje się dany podmiot. Dokument ten powinna cechować kompletność, to znaczy sprawozdanie musi odzwierciedlać całokształt działań o charakterze finansowym, mających miejsce w danym przedsiębiorstwie, przejrzystość, a zatem odpowiednie uporządkowanie, usystematyzowanie działań oraz co najważniejsze, aktualność, aby dzięki temu dostarczane dane mogą stanowić wartość, nadającą się do porównania.