Wycena przedsiębiorstwa metodą opcji realnych

Większość przedsiębiorstw wycenia się klasycznymi metodami – na przykład metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych albo metodą skorygowanych aktywów netto (SAN). Niekiedy jednak sytuacja firmy i charakter przeprowadzanych inwestycji, zmusza wyceniających do poszukania innych możliwości określenia wartości przedsiębiorstwa. Czym jest metoda opcji realnych? Metoda SAN, a także metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych bazują na założeniach, iż oczekiwana wartość…