Badanie sprawozdania finansowego po przekształceniu spółki

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia, dotyczące obowiązku badania sprawozdania finansowego jednostki w sytuacji zmiany w ciągu roku obrotowego jej formy prawnej. Te informacje powinny pomóc biegłym rewidentom w wykonywaniu badania sprawozdania finansowego jednostki, a jednocześnie dadzą przedsiębiorcom pewną dodatkową wiedzę na ten temat. Co zatem stwierdzono? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kiedy sprawozdanie podlega badaniu?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązek badania sprawozdań dotyczy sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki kontynuujące działalność, w tym spółki jawne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z następujących warunków. Po pierwsze ich średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób. Po drugie u których suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro. Po trzecie natomiast których przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Dwie kwestie w wyjaśnieniach MF

Ministerstwo Finansów w swoich wyjaśnieniach wskazało na dwie ważne kwestie, dotyczące sprawozdań finansowych przy zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności Ministerstwo Finansów podkreśliło, że zmiana formy prawnej danej jednostki nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana. Jednocześnie potwierdzono, że roczne sprawozdanie finansowe to sprawozdanie sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, którym jest dzień kończący rok obrotowy przyjęty przez jednostkę w statucie lub w innym dokumencie określającym zasady funkcjonowania jednostki. Ministerstwo Finansów posłużyło się przy tym dwoma przykładami.

Kilka słów o przykładach

W pierwszym z nich spółka jawna, której rok obrotowy był równy kalendarzowemu została przekształcona w dniu 1 sierpnia 2020 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie spółka jawna w 2019 r. spełniła kryteria do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 r., rok obrotowy spółki z o.o. jest równy kalendarzowemu. Z tego powodu rocznym sprawozdaniem finansowym, które będzie podlegało ustawowemu badaniu jest sprawozdanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Z kolei sprawozdanie spółki jawnej sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym i nie podlega obowiązkowi badania. Warto też podkreślić, że w tym przykładzie nie nastąpiło rozpoczęcie działalności.

Z nieco inną sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku, gdy rok obrotowy spółki jawnej trwa od 1 września do 31 sierpnia. Ta sama spółka zostaje natomiast przekształcona w dniu 1 sierpnia 2020 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jawna w roku obrotowym 2019 r. spełniła kryteria do badania sprawozdania finansowego za rok 2020 r. Z kolei rok obrotowy powstałej spółki z o.o. jest równy kalendarzowemu. W takiej sytuacji również nie nastąpiło rozpoczęcie działalności. Nie mamy jednak do czynienia ze zmianą roku obrotowego. Spółka po przekształceniu przyjmuje inny rok obrotowy niż spółka przekształcana. Spółka przekształcona nie rozpoczyna działalności. Następuje bowiem jej kontynuacja w zmienionej formie prawnej. W tym przypadku przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują zmiany, a także nie umożliwiają wydłużenia roku obrotowego.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstwa

Nasi specjaliści na bieżąco śledzą zmiany w prawie, a także publikacje dotyczące badania sprawozdania finansowego. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badania planów połączenia, przekształcenia i podziału spółek, badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz kalkulacji częściowego zwrotu akcyzy, a także badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych. Zajmujemy się też przeglądami rocznymi i śródrocznymi sprawozdań finansowych, a także przeglądami ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.