JAK SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE?

Kto ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych?

Do składania rocznego sprawozdania finansowego są zobowiązane wszystkie podmioty objęte regulacją ustawy o rachunkowości między innymi:

  • Spółki kapitałowe tj. akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Spółki komandytowa i komandytowo-akcyjna,
  • Spółka jawna, partnerska i cywilna oraz przedsiębiorstwo jednoosobowe po przekroczeniu limitu przychodów 2 mln EUR

Czym jest ten dokument i w jaki sposób powinno się go sporządzać?

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdanie finansowe jest swoistym raportem o stanie majątkowym i finansowym firmy. Zawiera ono zbiór informacji, pozwalających na ocenę w jakiej kondycji finansowej znajduje się dany podmiot. Dokument ten powinna cechować kompletność, to znaczy sprawozdanie musi odzwierciedlać całokształt działań o charakterze finansowym, mających miejsce w danym przedsiębiorstwie, przejrzystość, a zatem odpowiednie uporządkowanie, usystematyzowanie działań oraz co najważniejsze, aktualność, aby dzięki temu dostarczane dane mogą stanowić wartość, nadającą się do porównania.

Elementy konieczne sprawozdania

Tradycyjne sprawozdanie musi składać się z dwóch zasadniczych części – bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dodatkowo dokument ten wymaga sformułowania stosownego wprowadzenia oraz informacji i objaśnień, pozwalających na doprecyzowanie zawartych w nim twierdzeń i wartości. Nieco bardziej złożone jest sprawozdanie, składane przez instytucje rynku finansowego oraz firmy, które mają obowiązek poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Te bowiem muszą dodatkowo uwzględnić w nim zestawienie zmian w kapitale własnym, (w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, zestawienie zmian w aktywach netto), a także w obu przypadkach rachunek przepływów pieniężnych. Bilans powinien odzwierciedlać stan aktywów i pasywów w ostatnim dniu roku bieżącego i poprzedniego roku obrotowego.

Co przy tym istotne, wskazana w obrębie aktywów wartość określonych składników to wartość księgowa, skorygowana poprzez dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz odpisy aktualizujące wartość należności. Z kolei rachunek zysków i strat niejako uzupełnia informacje, zawarte w bilansie, prezentując efektywność podmiotu w poszczególnych sektorach jego działalności. Uwzględnia się w nim przychody ze sprzedaży netto, koszty operacyjne, zysk (stratę) ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, koszty finansowe, podatek dochodowy, aby finalnie otrzymać kwotową wartość zysku (lub straty) netto.

Forma uproszczona

Kolejne nowelizacje wyżej wymienionej ustawy o rachunkowości sformułowały pojęcia małych jednostek i jednostek mikro. Dla nich przewidziano nieco odmienne zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Te podmioty mogą bowiem skorzystać z uproszczonej formy bilansu, rachunku zysków i strat oraz niektórych elementów informacji dodatkowej. Dedykowana im wersja jest po prostu nieco skróconą formą tradycyjnego sprawozdania finansowego. Przy czym za jednostkę małą należy uważać co do zasady spółki, które w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 25.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 51.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Z kolei jednostką mikro jest ta, w której suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekroczyła 1.500.00 zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy nie były wyższe niż 3.000.000 zł oraz średniorocznie nie zatrudnia więcej niż 10 osób. Należy zauważyć, że wybór uproszczonej formy sprawozdań finansowych dla jednostki mikro lub dla jednostki małej należy przyjąć w formie uchwały/decyzji organu zatwierdzającego (patrz poniżej) przed jego sporządzeniem.

Sposób zatwierdzania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Dodatkowo dokument ten wymaga zatwierdzenia. Tej czynności dokonuje organ zatwierdzający nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Za organ zatwierdzający należy natomiast uznać podmiot, który wskazano w statucie lub umowie, a jeżeli nie ma zapisów dotyczących tego organu, trzeba się odnieść do przepisów ustawowych. Przykładowo, w oparciu o regulacje Kodeksu spółek handlowych – organem zatwierdzającym w spółce akcyjnej jest zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, w spółce z o.o. zwyczajne zgromadzenie wspólników, a w spółkach komandytowych, partnerskich, jawnych i cywilnych właściciele (wspólnicy).

Dostarczenie sprawozdania do właściwego organu

Ostatnim krokiem jest złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym, właściwym dla danej spółki. Tę czynność wykonuje się w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Do tego sprawozdania należy dołączyć: opinię biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie podlegało badaniu, a także odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego. Co istotne, od 15 marca 2018 r. sprawozdanie składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Z tego względu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Sprawozdanie finansowe należy również złożyć do właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy, podlegający ustawie o CIT powinni przekazać sprawozdanie w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia (chyba że należą do grupy podmiotów zwolnionych z tego obowiązku). Natomiast osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych, składają sprawozdanie razem z PIT-em do 30 kwietnia kolejnego roku.

Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych

Kancelaria Magnet działa na rynku doradztwa finansowego i podatkowego od 2006 r. W swojej ofercie posiadamy między innymi przygotowanie sprawozdań i raportów finansowych, w tym sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz sprawozdań i raportów finansowych, zgodnych z zasadami rachunkowości, przyjętymi w zagranicznych grupach kapitałowych. Zapraszamy do kontaktu!