Koniec roku – o czym musisz pamiętać?

Grudzień to w wielu przedsiębiorstwach intensywny czas. Związany jest bowiem z realizacją wielu istotnych obowiązków. W przedświątecznym szale, a także w gąszczu skomplikowanych przepisów można się jednak zagubić. Pomagamy więc przygotować checklistę końcoworocznych powinności. O czym należy pamiętać? To wskazujemy w naszym artykule.

Wybór biegłego rewidenta

Koniec roku to dobry czas na wybór biegłego rewidenta. Firma audytorska będzie potrzebna spółkom, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu. Kalendarze biegłych rewidentów pod koniec roku wypełniają się bardzo szybko, więc nie warto w tym zakresie czekać do ostatniej chwili. Kto musi pomyśleć o wyborze odpowiedniej firmy audytorskiej? Ten obowiązek końca roku spoczywa na barkach organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe danej jednostki, chyba że jej statut lub umowa stanowi inaczej. Dlaczego warto podpisać umowę z biegłym rewidentem jeszcze w IV kwartale roku? Grudzień to bowiem również czas inwentaryzacji, w której biegły rewident zdecydowanie powinien wziąć udział. Warto też przemyśleć, kto w przedsiębiorstwie powinien być odpowiedzialny za kontakt z biegłym rewidentem i udzielanie mu wszelkich informacji. Najczęściej to zadanie księgowego, aczkolwiek może się także przydać wiedza kierownika jednostki, a nawet magazynierów. W toku badania sprawozdania finansowego, ale też wcześniejszych obowiązków biegłego rewidenta, każdy pracownik przedsiębiorstwa powinien znać swoje zadania.

Przeprowadzenie inwentaryzacji

Inwentaryzacja roczna jest istotna nie tylko dlatego, że w wielu przypadkach stanowi ustawowy obowiązek. Jednocześnie to mechanizm, który pozwala na poznanie pełnego stanu majątkowego przedsiębiorstwa. Inwentaryzacja będzie szczególnie ważna dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej oraz handlowej. Dzięki niej można nie tylko dowiedzieć się o istniejących nieprawidłowościach, ale również skutecznie im przeciwdziałać. Dane zgromadzone w procesie inwentaryzacji posłużą w pewien sposób do uzupełnienia i zweryfikowania ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości wskazuje na trzy metody inwentaryzacji. Po pierwsze spis z natury. W ten sposób inwentaryzuje się chociażby aktywa pieniężne, środki trwałe i nieruchomości zaliczone do inwestycji oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie. Po drugie potwierdzenia sald, które dotyczą między innymi należności oraz powierzonych kontrahentom składników aktywów. Po trzecie natomiast inwentaryzacja w drodze weryfikacji. Ostatnia metoda stosowana jest najrzadziej, bo z reguły w ten sposób zbiera się dane o środkach trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony albo należności sporne i wątpliwe.

Wycena aktywów i pasywów

Zamknięcie roku może wymagać także pomocy rzeczoznawców majątkowych. W przedsiębiorstwach powinno się bowiem dokonać wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy, czyli na dzień 31 grudnia, zgodnie z obowiązującą w danej jednostce polityką rachunkowości. Konieczne jest ustalenie wartości między innymi środków trwałych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wyceniane są także nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – tutaj według zasad dla środków trwałych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Dość trudne bywa także określenie wartości środków trwałych w budowie, gdzie bierze się pod uwagę ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto określana jest wartość inwestycji krótkoterminowych, rzeczowych składników aktywów obrotowych, należności i udzielonych pożyczek, zobowiązań, rezerw, udziałów (akcji) własnych oraz kapitałów (funduszy) własnych.

Kalkulacja rezerw na świadczenia emerytalne

Poza podstawowymi obowiązkami wskazujemy również na te, o których czasem się zapomina. Chodzi oczywiście między innymi o kalkulację rezerw na świadczenia emerytalne. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze jest obowiązkowe, z wyłączeniem niektórych jednostek. Jednostkami, które mogą nie tworzyć rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe i tak dalej, są jedynie te, których suma wszystkich rezerw pracowniczych jest nieistotna bilansowo, a nie każda z nich pojedynczo. Co istotne w kontekście kalkulacji rezerw – jest ona dość skomplikowana, dlatego zalecane jest korzystanie w tym zakresie z usług licencjonowanego aktuariusza. W tym zakresie Kancelaria Magnet również może pomóc.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet świadczą różnorodne usługi związane z realizacją końcoworocznych obowiązków. Przeprowadzamy kompleksowe audyty oraz przeglądy finansowe. Badamy sprawozdania finansowe, uczestniczymy w inwentaryzacji. Przygotowujemy plany przekształcenia, a także oferujemy nasze doradztwo podatkowe. Współpracujemy także z rzeczoznawcami majątkowymi, którzy dokonują wyceny przedsiębiorstw i ich poszczególnych aktywów. Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Zapraszamy do kontaktu.