Dowiedz się, w czym możemy pomóc

Przygotowaliśmy ofertę szytą na miarę potrzeb przedsiębiorców. Na bieżąco śledzimy zmiany i dopasowujemy nasze usługi do oczekiwań i aktualnej sytuacji na rynku. Proponujemy nie tylko audyty, badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Oferujemy też doradztwo podatkowe i księgowe, wycenę przedsiębiorstw, usługę kontroling na godziny oraz różnorodne szkolenia i warsztaty. Świadczymy usługi zarówno dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców.

Jeżeli jesteś właścicielem lub członkiem zarządu firmy i zastanawiasz  się, czy dane finansowe i rozliczenia  podatkowe, które przygotowuje Twoja księgowość są rzetelne i poprawne. Jeżeli nie uczestniczysz na co dzień w zarządzaniu firmą, w której ulokowałeś swoje pieniądze i zastanawiasz się czy Twój kapitał jest bezpieczny i czy zarządzający firmą dobrze nim gospodarują. Jeżeli podejrzewasz, że w Twojej firmie  dochodzi do nadużyć finansowych.

W tej dziedzinie  pomogą Ci nasi audytorzy i doradcy, którzy sprawdzą, czy dane i wielkości wykazane w sprawozdaniach i raportach finansowym są prawidłowe i znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

Usługi realizowane w tym obszarze to:

 • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z
  • Ustawą o rachunkowości
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • badania planów połączenia, przekształcenia i podziału spółek
 • badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz kalkulacji częściowego zwrotu akcyzy
 • badania sprawozdań założycieli spółek akcyjnych
 • przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
 • przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych

Jeżeli masz do rozwiązania  problem z dziedziny prawa bilansowego i podatkowego. Jeżeli potrzebujesz przygotować sprawozdania skonsolidowane lub dokumentację i sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeżeli chcesz obniżyć koszty swojej działalności i wdrożyć efektywną kontrolę wewnętrzną. Jeżeli planujesz zakup firmy i chcesz sprawdzić, jaka jest jej prawdziwa  kondycja  finansowa.

W tej dziedzinie pomogą  Ci nasi audytorzy i doradcy, którzy pomogą Ci zaplanować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania oraz opracują potrzebne dokumenty i raporty.

Usługi realizowane w tym obszarze to:

 • przygotowania sprawozdań i raportów finansowych, w tym:
  • sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ) oraz
  • sprawozdań i raportów finansowych zgodnych z zasadami rachunkowości przyjętymi w zagranicznych grupach kapitałowych
 • sporządzanie planów finansowych, prognoz i budżetów
 • organizacja zasad rachunkowości w firmie
 • sporządzanie lub aktualizacja polityk rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości i MSSF
 • analizy i optymalizacje systemów kontroli wewnętrznej w firmie
 • doradztwo i przeglądy podatkowe
 • dokumentacje cen transferowych i analizy porównawcze (benchmarki)
 • due diligence – sytuacji finansowej oraz efektywności procesów produkcyjnych i usługowych w jednostkach wystawionych na sprzedaż.
 • wdrażanie elementów kontrolingu, budżetowania i prognozowania finansowego w MŚP

Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę lub podnieść kompetencje swoich pracowników z wybranych dziedzin finansów, to zgłoś się do nas. Oferujemy szkolenia i warsztaty dla naszych Klientów o różnej tematyce i metodzie ich przeprowadzania.

Uważamy, że szkolenia są ważnym elementami procesu wprowadzania  zmian z organizacjach, dlatego przygotowując je staramy się maksymalnie dopasować do potrzeb Klienta.

Wybrane tematy szkoleń:

 • Zasady rachunkowości
 • Czytanie i analiza sprawozdań finansowych
 • Finanse dla właścicieli i kierowników firm
 • Zasady kontrolingu i budżetowania, prognozowania finansowego
 • Oszustwa i defraudacje w firmach

Jeżeli jesteś właścicielem firmy i przygotowujesz się do sprzedaży udziałów w firmie. Jeżeli chcesz wnieść swoje  przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (ZCP) do innej jednostki. Jeżeli jesteś inwestorem, który chce podjąć właściwe decyzje inwestycyjne, opierając je na faktycznej wartości przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz poznać faktyczną wartość swoich aktywów rzeczowych (nieruchomości, maszyn i środków transportu) oraz wartości niematerialnych (np. znaków towarowych, know-how, własnych programów komputerowych).

W tej dziedzinie pomogą Ci nasi rzeczoznawcy i specjaliści od wyceny, którzy przygotują raport z wyceny i doradzają, jak bezpiecznie i korzystnie przeprowadzić transakcję.

 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
 • Wyceny wartości niematerialnych
 • Wyceny wierzytelności
 • Wyceny innych aktywów

Czy czasami zastanawiałeś się, jak faktycznie powstaje wynik księgowy i skąd się przepływy pieniężne?

Usługa jest skierowana do osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstw, które potrzebują wdrożenia wewnętrznej informacji finansowej, żeby lepiej i skuteczniej zarządzać i kontrolować wyniki. Niestety, zatrudnienie wykwalifikowanego kontrolera finansowego może być dla nich zbyt czasochłonne i zbyt kosztowne, bo efektywny czas pracy kontrolera w niewielkiej firmie będzie równy ułamkowi jego etatu, a  stawki wynagrodzeń w tej grupie zawodowej są wysokie. Ponadto, dochodzi zwykłe ryzyko związane z rekrutacją pracownika takie jak: niewystarczające kompetencje i niedopasowanie osobowości.

Nasze proponowane rozwiązanie to wynajem na godziny wykwalifikowanego kontrolera finansowego jako konsultanta. Nasi konsultanci mają wieloletnie doświadczenia w wielu przedsiębiorstwach z różnych branż, dzięki czemu mogą zaoferować naszym Klientom rozwiązania dostosowane do ich faktycznych potrzeb. Są to rozwiązania “szyte na  miarę”, bo z naszych doświadczeń wynika, że każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę. W tym modelu Klienci decydują o zakresie i czasie trwania usługi, co eliminuje wiele ryzyk  opisanych powyżej i wiąże się z faktycznymi oszczędnościami.

Przykładowe projekty, które zrealizowaliśmy to:

 • Wdrożenie kalkulacji rentowności na różnych typach usług – branża  usługowa (medycyna)
 • Wdrożenie metody kalkulacji kosztów działań (ABC) – branża produkcyjna (kosmetyki)
 • Optymalizacja odchyleń przychodów i kosztów oraz przepływów pieniężnych – branża handlowa (artykuły reklamowe)
 • Wdrożenie raportów  i narzędzi kalkulacji rentowności na projektach /projekt pilotażowy/ – firma usługowa (biotechnologia)

W razie, gdyby mieli Państwo dalsze pytania, zapraszam do kontaktu!

Don`t copy text!