Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Już niedługo wiele firm i osób fizycznych stanie przed koniecznością złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jak zrobić to poprawnie?

Obowiązek sporządzania oświadczenia

Zgodnie z przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. W takim oświadczeniu podmiot powiązany stwierdza, że sporządził lokalną dokumentację cen transferowych, a także ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Co jeszcze stanowią na ten temat przepisy?

Takie oświadczenie powinno zostać podpisane przez kierownika jednostki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), który podaje pełnioną przez niego funkcję. W przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika, oświadczenie podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Nie jest natomiast dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Oświadczenie o sporządzaniu lokalnej dokumentacji transferowej powinno zostać złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tyle przynajmniej wynika z przepisów. Oczywiście podobna regulacja, dotycząca oświadczenia została sformułowana w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szczegółowe wytyczne ministerstwa

Mając na względzie pewne nieścisłości, Ministerstwo Finansów zamieściło ostatnio na swojej stronie krótki “przewodnik”, dotyczący oświadczenia o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się między innymi, jaki powinien być zakres składanego oświadczenia, jakiego okresu powinno dotyczyć oświadczenie, jakie są dopuszczalne formy składania oświadczenia, a także kto je podpisuje. Dodatkowo Resort Finansów doprecyzował zasady składania oświadczenia w formie elektronicznej.

Jakiego okresu dotyczy oświadczenie?

Powtarzając zatem wytyczne Ministerstwa Finansów, należy pamiętać o tym, że oświadczenie składane jest w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, zawieranych w danym roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT), rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. Dodatkowo oświadczenie dotyczy również transakcji kontrolowanych, objętych obowiązkiem sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., o ile na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw podmiot powiązany wybierze stosowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r.

W jakiej formie należy złożyć oświadczenie?

Złożenie oświadczenia w wersji papierowej jest niedopuszczalne. Możliwa jest wyłącznie forma elektroniczna. Oświadczenie składa się do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przy użyciu usługi “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Należy przy tym skorzystać z udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP wzoru, wybierając pole “inne pismo” z listy rozwijanej.

Kancelaria Magnet – kompleksowe usługi dla przedsiębiorców

Wspieranie rozwoju biznesu i dbałość o jakość informacji finansowej to podstawowe zadania, jakie realizujemy w ramach prowadzonej działalności. Nasi specjaliści dbają o bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorców, wspomagając ich rzetelnym doradztwem prawno-finansowym. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.