Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)  ORAZ ZASADY  WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka jest dostępna  na stronie https://kancelariamagnet.pl/ (dalej: Strona).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem udostępnianych danych osobowych jest:
Kancelaria Magnet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sapalskiego 39, 30-399 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611739, numer NIP: 6762505368, REGON: 3641803880 (dalej: ADO). 

 1. Kontakt z administratorem danych osobowych

Wszelkie kwestie związane z Państwa danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia możecie Państwo zgłaszać osobiście , mailowo lub listownie.

Wszelkie dane kontaktowe ADO wskazane są na Stronie w zakładce KONTAKT: https://kancelariamagnet.pl/kontakt/ 

 W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy o kontakt: : biuro@kancelariamagnet.pl, w ten sposób jesteśmy w stanie najszybciej zareagować na wszelkie Państwa uwagi.

 1. Sposoby ochrony 

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

ADO stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

ADO niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poza wskazanymi w Polityce, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby udostępniającej swoje dane, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej.

 1. Rodzaj i odbiorcy danych, podstawa prawna, cel i okres przetwarzania
 • Pozyskujemy Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie udostępniacie, tj. w momencie:
  • zawierania z Państwem umowy na świadczenie przez nas usług objętych naszą ofertą, jej realizację oraz przy podejmowaniu kroków przed jej zawarciem (dalej: UMOWA Z ADO);
  • korzystania ze Strony (dalej: KORZYSTANIE ZE STRONY);
  • inicjowanego przez Państwa kontaktu z Kancelarią Magnet przy wykorzystaniu dostępnego na Stronie formularza kontaktowego, za pomocą telefonu, poczty email lub osobiście (dalej: KONTAKT Z ADO);
  • korzystania z wtyczek do portali społecznościowych (dalej: KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH);
  • inicjowanego przez Państwa kontaktu z Kancelarią Magnet w celu rozpoczęcia procesu Państwa ewentualnej rekrutacji do zespołu  ADO (dalej: REKRUTACJA).
 • KORZYSTANIE ZE STRONY

W przypadku każdego korzystania ze Strony serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe), nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz dokumentuje tzw. wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony i ulepszenia naszej oferty. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty i prowadzeniu statystyk. 

Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Odbiorcami opisanych danych są pracownicy i współpracownicy ADO odpowiedzialni za sprawy związane z prowadzeniem naszej Strony oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie strony internetowej, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawcą.

 • UMOWA Z ADO

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z oferty świadczonych przez nas usług musimy uzyskać dostęp do Państwa danych umożliwiających realizację takiej umowy, tj. identyfikację Państwa jako świadczeniobiorcy, danych związanych z konkretnie świadczona usługa, czy tez koniecznych celem rozliczenia z Państwem zrealizowanej umowy. 

Osoba udostępniająca dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich oraz kompletnych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług, w tym wystawienia stosownej faktury VAT. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami opisanych danych są pracownicy i współpracownicy ADO odpowiedzialni za sprawy związane z realizacją umowy i obsługę świadczeniobiorców oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę informatyczną, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca.  Sposób przechowywania danych określa Procedura Kontroli Dostępu do Dokumentacji w Postaci Papierowej I Elektronicznej.

Czas przetwarzania danych osobowych przez ADO równy jest okresowi realizacji zamówienia oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć z nim związek, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, ustawa z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 • KONTAKT Z ADO

Podczas Państwa kontaktu z ADO uzyskujemy dostęp wyłącznie do danych osobowych, które nam Państwo udostępnią, tj. np. imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu. Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż niezbędne celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. 

Wybór sposobu komunikacji oraz zakres udostępnionych nam przez Państwa jest całkowicie zależny od Państwa decyzji, a brak ich udostępnienia wpływa na ewentualną możliwość skorzystania z wybranego sposobu komunikacji, np. formularz kontaktowy na Stronie wymaga podania adresu email i bez tej informacji nie jest możliwe skorzystanie z niego.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z ADO (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli realizacja prawnie uzasadnionych interesów ADO w postaci komunikacji z osobą kierująca do ADO zapytanie.

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy ADO obsługujący zapytanie oraz dostawcy usług IT, z których korzysta ADO.

Państwa dane przetwarzać będziemy przez najkrótszy możliwy okres czasu od dnia złożenia zapytania, mając na uwadze czas konieczny do rozpatrzenia Państwa prośby lub wniosku oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć związek z określonym zdarzeniem będącym przyczyną kontaktu, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas. 

 • REKRUTACJA

Chcąc wziąć udział w rekrutacji na oferowane przez nas stanowiska jesteście proszeni Państwo o podanie danych każdorazowo wskazanych w ofercie opublikowanej na Stronie w zakładce KARIERA (https://kancelariamagnet.pl/kariera/ ) i przesłanie ich na adres mailowy: rekrutacje@kancelariamagnet.pl w formie CV i listu motywacyjnego.

Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż wymaganych w celu wykazania spełniania przez Państwa warunków udziału w rekrutacji oraz wynikających z przepisów prawa dotyczących umowy zlecenia  lub umowy o pracę

Osoba udostępniająca dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich oraz kompletnych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane przez aplikującego, a oferowane przez ADO stanowisko.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. b RODO, czyli podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami opisanych danych są pracownicy i współpracownicy ADO odpowiedzialni za sprawy związane z rekrutacją oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę informatyczną, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. Sposób przechowywania danych określa Procedura Kontroli Dostępu do Dokumentacji w Postaci Papierowej I Elektronicznej.

Czas przetwarzania danych osobowych przez ADO równy jest okresowi trwania procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć z nim związek.

 • KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) do prowadzonych przez ADO profilów w serwisach  społecznościowych: Facebook oraz LinkedIn (dalej: Media społecznościowe).

Wyświetlając  naszą Stronę Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Mediów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji Media społecznościowe otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie korzystacie Państwo z tych Mediów, w tym nie posiadacie zarejestrowanego tam profilu. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy dostarczającego Media społecznościowe i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z wskazanych serwisów społecznościowych, to usługodawca dostarczający dany serwis społecznościowy będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej Stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/).

Przetwarzamy dane osób, które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły nasze profile w Mediach społecznościowych lub publikowane w tych serwisach treści. Przetwarzamy dane osobowe, które Państwo (wskutek konkretnych ustawień prywatności stosowanych : w Mediach społecznościowych) nam udostępnili, tj. np. imię i nazwisko, nazwę Użytkownika i udostępnione za pośrednictwem Państwa profili dane publiczne, pliki cookies i wygenerowane w oparciu o nie statystyki. W przypadku osób niezarejestrowanych w tych serwisach przetwarzanym wyłącznie anonimowe dane statystyczne.

ADO jest współadministratorem danych osobowych osób, które korzystają z naszych profili w Mediach społecznościowych w związku z posiadanymi na nich zarejestrowanymi profilami prywatnymi, jednakże w żaden sposób nie ma wpływu na regulacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.  

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 (USA) będącego dostawcą Facebooka regulują regulaminy dostępne pod poniżej wskazanym adresem:

https://www.facebook.com/policy.php

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Wilton Place, Dublin 2, (Ireland) będącego dostawcą LinkedIn dla użytkowników  tego serwisu mieszkających na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii regulują regulaminy dostępne pod poniżej wskazanym adresem:

https://privacy.linkedin.com/pl-pl?lr=1

Przetwarzanie w zakresie KORZYSTANIA Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIWYCH ma miejsce do czasu wycofania się przez Państwa z interakcji (konkretnych lub wszystkich) z konkretnym Medium społecznościowym lub wprowadzenia stosownych zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu w tych serwisach lub jego usunięcia.

Źródłem Państwa danych osobowych jesteście Państwo Wy sami oraz wskazane serwisy. (w zakresie założonego tam przez Państwa profilu).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzonymi przez nas profilami w Mediach społecznościowych, a także związanych z wykorzystaniem wtyczek jest  art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli realizacja prawnie uzasadnionych interesów ADO w postaci marketingu usług własnych ADO  w tym nawiązanie i budowanie pozytywnych relacji z sympatykami Marki, umożliwienie łatwego kontaktu z ADO, a także przekazywanie tym osobom wiadomości o charakterze marketingowym i informacyjnym, w tym celem budowania wizerunku Marki.

Pośrednim celem wykorzystania Państwa danych osobowych może być kwestia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Państwa lub ADO) – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu korzystania z mediów społecznościowych przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. ADO powołując się na swój uzasadniony interes polegający na ochronie jego praw (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) zastrzega sobie prawo przetwarzania takich danych osobowych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Korzystanie z Mediów społecznościowych, w tym udostępnianie za ich pośrednictwem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zakres, forma i samo udostępnienie danych zależy tylko i wyłącznie od każdej korzystającej z nich osoby i dokonanych przez nią ustawień w zakresie prywatności. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadku korzystania z Mediów społecznościowych są: ADO, inni użytkownicy Mediów społecznościowych, wskazani dostawcy usług w postaci Mediów społecznościowych,  osoby współpracujące z ADO w zakresie prowadzenia naszych profili w wymienionych serwisach.

 • PRZEPISY PRAWA

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na ADO, a w szczególności z obowiązkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
przetwarzani nie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c). Przepisy prawa definiują wówczas zakres, cel, odbiorców oraz czas przetwarzania takich danych, a ADO nie ma na to żadnego wpływu.

 1. Odbiorcy danych osobowych 
 • odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia przetwarzania  danych osobowych zawartej z ADO. ADO na podstawie umowy powierzenia może powierzyć dane osobowe podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z ADO, mających siedzibę na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Odbiorcami danych osobowych mogą być również zewnętrzni dostawcy usług oraz organy administracji publicznej, które zobowiązane będą do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską oraz nie podlegają profilowaniu, ani innej formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:
  • żądania od ADO dostępu do danych osobowych i ich poprawiania – w tym celu niezbędny jest kontakt z ADO;
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą i dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  • usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym), o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony przepisami prawa okres, 
  • kontroli przetwarzania danych osobowych i uzyskiwania informacji na temat tego kto jest administratorem danych osobowych, a także uzyskiwania informacji na temat tego w jakim celu dane osobowe są przetwarzanie, zakresie i sposobie ich przetwarzania, treści i źródle przetwarzanych danych osobowych, sposobie udostępniania danych osobowych, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, cofnięcie zgodny nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem;
 • w sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga powinna być zaadresowana na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (https://uodo.gov.pl/pl/83/153);
 • Udostępnianie lub przekazanie przetwarzanych przez ADO danych osobowych może nastąpić tylko po skontaktowaniu się z Kancelarią oraz przedstawieniu przez wnioskującego prośby o przekazanie lub udostępnienie określonych danych osobowych oraz pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 
 • Nie możemy zmienić danych zbieranych automatycznie, gdyż nie są one przez nas generowane, a służą one do celów statystycznych.
 • Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciw wobec ich przetwarzania zaistniałe wskutek złożonego przez Państwa żądania może wiązać się z brakiem możliwości korzystania z  udostępnionych funkcjonalności Strony, wtyczek lub profilu ADO w Mediach Społecznościowych – w zależności od treści złożonego przez Państwa żądania.
 1. PLIKI COOKIES

Baner cookie automatycznie wyświetla się na Stronie podczas pierwszego kontaktu z osobą korzystającą, a następnie wskutek aktywności korzystającego zostaje zminimalizowany i jest widoczny w sposób ciągły w prawym dolnym rogu ekranu (przycisk „Pliki Cookies”) – umożliwiając dostosowanie wykorzystania plików cookies do preferencji osoby korzystającej ze Strony oraz zapoznanie się z zakresem i celem ich wykorzystania.

Pliki Cookies (dalej, ,,ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności małe pliki tekstowe, które są pobierane i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, Ciasteczka pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;

Dane osobowe gromadzone przy użyciu ciasteczek mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym;

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu ciasteczek oraz uzyskującym do nich dostęp jest  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), przy czym podmiotem dostarczającym Usługę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (dalej: „Google”). 

Informacje na temat wykorzystywanych przez Google plików cookies, ich nazwy oraz cel, dla którego są wykorzystywane, a także czasu ich wykorzystania znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies 

Google Maps API, z której korzystamy to usługa obsługi map oferowana przez Google, aby wyświetlać interaktywną mapę dojazdu i tworzyć wskazówki dojazdu lub aby pomóc Państwu w znalezieniu naszej Kancelarii. Przy korzystaniu z Google Maps informacje na temat korzystania przez Państwa z naszej Strony (w tym na temat Państwa adresu IP) może być przekazana do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam może być przechowywana przez Google.

Aby znaleźć więcej informacji na temat polityki prywatności GoogleMaps oraz warunków korzystania z ich serwisu, prosimy odwiedzić następującą witrynę internetową https://www.google.com/intl/eng_eng/help/terms_maps.html oraz https://policies.google.com/privacy?hl=eng

Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach przeglądarki internetowe w sposób automatyczny dopuszczają przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika, użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania, jednak niektóre ciasteczka mogą być niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu;

Celem dokonania stosownych ustawień ADO rekomenduje zapoznanie się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

 1. Zmiana Polityki Prywatności

ADO zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane przez ADO rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prywatności, w przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje powyższego zapisu, a aktualna wersja polityki prywatności będzie  każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej ADO.