Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest:
Kancelaria Magnet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sapalskiego 39, 30-399 Kraków, NIP: 6762505368, Regon: 364180388

 • wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: biuro@kancelariamagnet.pl
 • udostępnione przez Państwa dane osobowe:
  • przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 (tzw. RODO);
  • przetwarzane są w celu:
   • przedstawienia oferty umowy – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;
   • realizacji zawartej umowy – przez czas jej trwania;
   • działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych – przez czas trwania umowy;
   • spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;
  • są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy.
 • odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 • w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:
  • żądania od ADO dostępu do nich;
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 • w sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://www.giodo.gov.pl/493/).