Polska przystąpiła do programu CBR – co to oznacza dla podatników?

Polska jakiś czas temu przystąpiła do pilotażu programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). To przedsięwzięcie realizowane przez 18 państw członkowskich UE. Zmierza do ograniczenia ryzyka powstania podwójnego opodatkowania podatkiem VAT. Co to oznacza dla podatników? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest pilotaż programu VAT UE CBR?

Pilotaż programu VAT UE CBR realizowany jest na dużą skalę. W to przedsięwzięcie włączyło się bowiem aż 18 państw. Poza Polską na taki krok zdecydowały się również: Belgia, Dania, Irlandia, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Niderlandy, Portugalia, Słowenia, Finlandia oraz Szwecja. Celem pilotażu jest natomiast „wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT, którzy planując działania gospodarcze chcieliby mieć pewność w kwestii opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich UE”, co na konferencji z początku października stwierdziła zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Anna Chałupa. Mechanizm VAT UE CBR ma stanowić zatem nową formę współpracy szefa KAS z podatnikami VAT.

Kto skorzysta z mechanizmu VAT UE CBR?

Każdy podatnik będzie mógł włączyć się do pilotażu programu VAT UE CBR. Konieczne będzie jednak złożenie wniosku do KAS. Najpierw zainteresowany podmiot będzie musiał wystąpić do organu ze wstępnym wnioskiem CBR, a po jego akceptacji z właściwym podaniem CBR. Pisma te są zwolnione od opłat. Wzory stosownych formularzy oraz szczegółowe informacje na temat ich prawidłowego wypełnienia pojawiły się natomiast na stronie podatki.gov.pl. Istnieje kilka wymogów formalnych, dotyczących złożenia podania. Przede wszystkim sprawa musi mieć charakter transgraniczny oraz dotyczyć planowanych transakcji, które nie zostały jeszcze dokonane. KAS musi też stwierdzić duży stopień skomplikowania sprawy. Ponadto podanie musi dotyczyć uzgodnień z administracją podatkową państwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu, a także zostać podpisane przez podatnika lub osobę przez niego upoważnioną. Podatnik musi też zgodzić się na procedowanie przez KAS sprawy z zakresu pilotażu VAT UE CBR, przeprowadzenie uzgodnień z administracją państwową innego państwa członkowskiego, przetwarzanie danych osobowych przez szefa KAS, a także upublicznienie treści uzgodnionej interpretacji po jej anonimizacji.

Jak działa procedura VAT UE CBR?

Po otrzymaniu właściwego wniosku CBR KAS przygotuje swoje stanowisko w sprawie, a następnie zwróci się do właściwego państwa członkowskiego o jego opinię. Po skonsultowaniu interpretacji obu organów KAS poinformuje wnioskodawcę o dokonanym uzgodnieniu albo o nieuzgodnieniu wspólnego stanowiska. Pilotaż ma zatem zmniejszyć ryzyko dokonania przez współpracujące administracje podatkowe różnych państw członkowskich UE odmiennej interpretacji tego samego stanu faktycznego lub prawnego, dotyczącego dokonywanej przez podatnika transakcji. Dzięki wymianie informacji mechanizm VAT UE CBR ma ostatecznie doprowadzić do zmniejszenia, a właściwie zredukowania do zera ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT. Jeżeli nawet organy obu państw członkowskich UE nie uzgodnią wspólnego stanowiska, podatnik otrzyma precyzyjną informację o istniejącym w tym zakresie ryzyku.

Publikacja zanonimizowanych uzgodnień

Warto też podkreślić, że uzgodniona interpretacja VAT UE CBR po dokonaniu anonimizacji będzie publikowana na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów. Każdy podatnik będzie mógł zatem samodzielnie przeszukać tę bazę. Być może zwrócenie się do KAS z wnioskiem o uruchomienie procedury VAT UE CBR nie będzie konieczne, bo uzgodnienia w identycznym stanie faktycznym lub prawnym zostały już wcześniej dokonane przez organy administracji skarbowej danych państw członkowskich, którymi zainteresowany jest podatnik.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstwa

Nasi specjaliści prowadzą audyty i przeglądy finansowe, świadczą kompleksowe doradztwo oraz pomagają klientom znaleźć optymalne dla nich rozwiązania – zarówno prawne, jak i podatkowe. Jednocześnie towarzyszymy naszym klientom w realizacji obowiązków podatkowych. Z chęcią udzielimy też niezbędnego wsparcia przy wypełnianiu wniosku w ramach procedury VAT UE CBR. Zapraszamy do kontaktu.