Wycena przedsiębiorstwa metodą opcji realnych

Większość przedsiębiorstw wycenia się klasycznymi metodami – na przykład metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych albo metodą skorygowanych aktywów netto (SAN). Niekiedy jednak sytuacja firmy i charakter przeprowadzanych inwestycji, zmusza wyceniających do poszukania innych możliwości określenia wartości przedsiębiorstwa.

Czym jest metoda opcji realnych?

Metoda SAN, a także metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych bazują na założeniach, iż oczekiwana wartość projektu stanowi prognozę przepływów pieniężnych w czasie jego trwania, a ponoszone nakłady inwestycyjne mają nieodwracalny charakter. Czasem jednak sytuacja rynkowa daje przedsiębiorcom możliwość skorygowania ponoszonych nakładów. Ten element pomija się jednak przy standardowych metodach wyceny. W konsekwencji ustalona wartość przedsiębiorstwa pomija dodatkową wartość projektów inwestycyjnych. W takim właśnie przypadku zastosowanie znajdzie metoda opcji realnych.

Dla kogo przeznaczona jest metoda opcji realnych?

Metoda opcji realnych najlepiej sprawdzi się w odniesieniu do projektów inwestycyjnych, których cechą charakterystyczną jest wysoki poziom ryzyka i jednocześnie duża elastyczność. Bardzo prawdopodobne zatem, że przedsiębiorcy będą reagować na zmieniającą się sytuację rynkową, co bezpośrednio wpływa na wartość firmy. Takie rodzaje działalności związane są najczęściej z branżą nowych technologii, przestrzenią e-business, e-commerce, m-commerce, projektami typu venture capital oraz start-up. Tam bowiem realizuje się projekty badawczo-rozwojowe, projekty inwestycyjne, związane z dziedziną high-tech, a także projekty, związane z przemysłem wydobywczym oraz projekty w szeroko pojęty kapitał ludzki i intelektualny.

Jak działa metoda opcji realnych?

Wycena przedsiębiorstwa metodą opcji realnych bazuje na założeniu, że przedsiębiorca ma prawo (lecz nie obowiązek) do zmiany decyzji w zakresie projektu inwestycyjnego w czasie jego trwania. Przykładowo, jeżeli firma posiada prawo do patentu, fakt ten może generować dodatkowy zysk, ale wcale nie musi. Dla porównania, w metodzie dochodowej taki patent zostanie całkowicie pominięty, bo póki nie generuje zysku, nie posiada żadnej wartości. Metoda opcji realnych stanowi zatem odpowiedź na pewne wady i ograniczenia, wynikające z tradycyjnych metod wyceny przedsiębiorstwa. Metoda ta ma przy tym uzupełniać, a nie zastępować istniejące, klasyczne metody.

Zalety i wady metody opcji realnych

Zaletą metody opcji realnych jest więc możliwość uwzględnienia elementów przedsiębiorstwa, które teoretycznie jeszcze nie mają żadnej wartości, ale mogą ją mieć w przyszłości. Z drugiej jednak strony, wykorzystanie tej metody wiąże się z trudnościami, związanymi z identyfikacją opcji w projektach inwestycyjnych. Przesądzenie o tym, co może generować zysk, a co nie, wymaga wysokiego poziomu wiedzy matematyczno-statystycznej.

Kancelaria Magnet – specjaliści od wyceny przedsiębiorstwa

Specjaliści Kancelarii Magnet podejmują się wyceny przedsiębiorstwa przy użyciu każdej z dostępnych metod. Współpracujemy z wieloma podmiotami, obracającymi się w branży nowych technologii, e-business, e-commerce i m-commerce, co powoduje, że niejednokrotnie sięgamy właśnie po metodę opcji realnych. Po więcej informacji na temat naszej oferty zapraszamy do zakładki “nasza oferta”. Nasi specjaliści czekają również na kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w naszej siedzibie.